Praktické informace

Všeobecné obchodní podmínky   

  1. Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi společností YASHICA EVENTS a.s., IČO: 07306041, se sídlem Žďárského 186, Třebíč, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8014 (dále jen „Provozovatel“) a třetími osobami týkající se prodeje Vstupenek na akci Létofest prostřednictvím prodejní sítě Provozovatele.

1.2.        Zákazník prohlašuje, že se před zakoupením Vstupenky seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

 

  1. Vymezení pojmů

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:

2.1.        Akce – společenská, kulturní, sportovní či jiná akce spočívající ve využití volného času, která se koná v Pořadatelem určeném čase a místě – festivalová tour LétoFest

2.2.        Prodejní síť – Prodejní místa a webové stránky Provozovatele na adrese www.letofest.cz. Provozovatel je oprávněn stanovit, že Vstupenky na konkrétní Akci nebudou prodávány prostřednictvím Prodejních míst či budou prodávány pouze prostřednictvím vybraných Prodejních míst.

2.3.        Spotřebitel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zakoupí Vstupenku či jinak jedná s Provozovatelem či Pořadatelem.

2.4.        Vstupenka – cenina vydaná v Prodejní síti, která opravňuje jejího držitele ke vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky a následnou účastí na Akci vyslovuje její držitel souhlas s provozním či návštěvním řádem místa konání Akce a zavazuje se respektovat pokyny Pořadatele příslušné Akce.

2.5.        Zákazník – Spotřebitel či Podnikatel, který má zájem o zakoupení Vstupenky na Akci prostřednictvím Prodejní sítě.

 

  1. Vzájemná Práva a povinnosti

3.1.        Provozovatel obstarává pro Pořadatele prodej a distribuci Vstupenek na jednotlivé Akce. Pokud není dále uvedeno jinak, jedná Provozovatel jménem a na účet Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy mezi Provozovatelem a Pořadatelem. Zakoupením Vstupenky tedy vzniká právní vztah přímo mezi Zákazníkem a Pořadatelem. V některých případech může Provozovatel obstarávat prodej a distribuci Vstupenek na konkrétní Akci vlastním jménem na účet Pořadatele na základě komisionářské smlouvy. Provozovatel se zavazuje informovat Zákazníka na základě jeho žádosti o tom, jakým způsobem jsou Vstupenky na konkrétní Akci prodávány.

3.2.        Provozovatel je zároveň pořadatelem akce Létofest

3.3.        Zákazník je při své účasti na Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce, řídit se provozním či návštěvním řádem místa konání Akce a respektovat pokyny Pořadatele příslušné Akce.

 

  1. Zakoupení vstupenky

4.1.        Provozovatel nikterak neodpovídá za pravost a platnost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť.

4.2.        Počet Vstupenek na Akci může být omezen. Vstupenky je možno zakoupit pouze v případě, že jsou stále v nabídce Provozovatele a že nebyly vyprodány.

4.3.        Vstupenky lze zakoupit následujícím způsobem:

online prodej

–    Vstupenku je dále možno zakoupit online prostřednictvím webové stránky www.letofest.cz po předchozí registraci a vytvoření účtu Zákazníka;

–      Vstupenku je možno uhradit dobírkou

–       Zákazník obdrží prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí objednávky a dalším jejím vyřízení

–       všechny Vstupenky jsou vybaveny specifickým čárovým kódem, jež bude předmětem kontroly při vstupu na Akci. Vstup na Akci bude umožněn tomu Zákazníkovi, který předloží Vstupenku s příslušným čárovým kódem jako první v pořadí. Případní další Zákazníci, prokazující se Vstupenkou se shodným čárovým kódem v jakékoli její podobě, nebudou na Akci vpuštěni. Provozovatel ani Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za škodu způsobenou zejména neoprávněným kopírováním elektronické Vstupenky řádně doručené Zákazníkovi, který provedl objednávku.

4.5        Kupní cena Vstupenky je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré případné související poplatky.

4.6.        Zaslání Vstupenek poštou či kurýrem lze objednat nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním příslušné Akce, pokud se jedná o zaslání v rámci České republiky a nejpozději 35 kalendářních dnů před konáním Akce v případě zaslání Vstupenky do zahraničí. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za pozdní doručení či nedoručení Vstupenky.

4.7.        V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Spotřebitel od kupní smlouvy o nákupu Vstupenky odstoupit postupem dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.

4.8.        Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

  1. Reklamace

5.1.        Veškeré reklamace se řídí výhradně těmito Podmínkami, a to zejména tímto článkem. Uhrazená kupní cena Vstupenky je nevratná, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

5.2.        Předmětem reklamace mohou být pouze Vstupenky zakoupené v Prodejní síti. Osobou oprávněnou uplatnit reklamaci je výhradně Zákazník, který Vstupenku v Prodejní síti zakoupil.

5.3.        Reklamace Vstupenky:

5.3.1.   Zákazník je povinen neprodleně po převzetí či dodání Vstupenky zkontrolovat její správnost a úplnost, a to zejména, nikoli však výlučně, počet Vstupenek, druh a cenu Vstupenky, název Akce a místo a čas jejího konání.

5.3.2.   V případě přímého prodeje Vstupenky na Prodejním místě je Zákazník povinen uplatnit reklamaci týkající se obsahu Vstupenky bezprostředně po jejím zakoupení u obsluhy Prodejního místa. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Obsluha Prodejního místa zprostředkuje Zákazníkovi informaci o způsobu řešení reklamace. Nesprávnou či neúplnou Vstupenku je možno zrušit a vystavit novou. Pokud to z jakýchkoli důvodů není možné, sepíše obsluha Prodejního místa se Zákazníkem reklamační list. Zákazník je v takovém případě povinen vrátit obsluze Prodejního místa reklamovanou Vstupenku.

5.3.3.   V ostatních případech je Zákazník povinen uplatnit reklamaci týkající se obsahu Vstupenky u Provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Vstupenky, a to písemně na adrese sídla Provozovatele či prostřednictvím e-mailu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.3.4.   Zákazník, který zvolil způsob doručení Vstupenky prostřednictvím pošty či kurýra a jemuž nebyla Vstupenka doručena, informuje o této skutečnosti písemně či prostřednictvím e-mailu Provozovatele, který bez zbytečného odkladu uplatní reklamaci u příslušného provozovatele poštovních služeb. Vyřízení takové reklamace, včetně lhůty pro její vyřízení, se řídí reklamačním řádem příslušného provozovatele poštovních služeb. Pokud bude v rámci reklamačního řízení zjištěno, že Vstupenka nebyla doručena z důvodů nikoli na straně Zákazníka, má Zákazník nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, včetně poplatku za její doručení.

5.3.5.   Nebezpečí škody na Vstupence přechází na Zákazníka v okamžiku jejího obdržení. Po tomto okamžiku Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Vstupenky a Zákazník v takovém případě nemá nárok na novou (náhradní) Vstupenku či jakoukoli náhradu.

5.4.      Reklamace z důvodu změny či zrušení Akce:

5.4.1.   Prodej vstupenek jménem a na účet Pořadatele:

5.4.1.1.  Pokud není stanoveno jinak, zajišťuje Provozovatel prodej a distribuci Vstupenek na jednotlivé Akce jménem a na účet Pořadatele. Za konání a program Akce, včetně jejího obsahu, kvality, rozsahu služeb nabízených na Akci a termínu Akce, odpovídá výhradně Pořadatel příslušné Akce.

5.4.1.2.  Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu konání, místa konání či programu Akce. Jakákoli změna bude bez zbytečného odkladu oznámena na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. Reklamace Zákazníka z důvodu jakékoli změny Akce bude Provozovatelem postoupena k vyjádření či vyřízení Pořadateli. Zákazník bude o stanovisku Pořadatele vyrozuměn ve lhůtě 30 dnů, případně má možnost obrátit se přímo na příslušného Pořadatele.

5.4.1.3.  Případné zrušení Akce bude bez zbytečného odkladu oznámeno na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. V případě zrušení Akce určuje podmínky a způsob vrácení kupní ceny Vstupenky Pořadatel. Provozovatel zprostředkuje vrácení uhrazené kupní ceny Vstupenky Zákazníkům pouze na základě pokynu Pořadatele a v případě poskytnutí příslušných finančních prostředků ze strany Pořadatele.

5.4.1.4.  V případě, že Pořadatel nedá Provozovateli pokyn k vrácení kupní ceny Zákazníkům a/nebo neposkytne Provozovateli odpovídající finanční prostředky či je poskytne pouze částečně, mohou Zákazníci uplatnit svůj nárok na vrácení kupní ceny či její části přímo vůči Pořadateli.

5.4.1.5.  O způsobu, jakým je možno v konkrétním případě uplatnit nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, budou Zákazníci informováni na kterémkoli Prodejním místě, na webových stránkách Provozovatele či na e-mailové adrese [email protected]. Pokud nebude stanoveno jinak, bude kupní cena Vstupenky vrácena Zákazníkovi na Prodejním místě, ve kterém byla zakoupena. V případě online prodeje prostřednictvím platební karty či bankovního převodu zajišťuje vrácení kupní ceny Vstupenky Provozovatel prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.

5.4.1.6.  Při uplatnění nároku na vrácení kupní ceny je Zákazník povinen vrátit Provozovateli zakoupenou Vstupenku. V případě nevrácení Vstupenky bude nárok Zákazníka posouzen jako neoprávněný.

5.4.1.7.  V případě reklamace z důvodů změny či zrušení Akce nemá Zákazník nárok na vrácení poštovného či jiných poplatků za doručení Vstupenky a poplatků za platbu kupní ceny Vstupenky.

5.4.2.   Prodej vstupenek jménem Provozovatele na účet Pořadatele:

5.4.2.1.  Provozovatel může v některých případech obstarávat prodej a distribuci Vstupenek na konkrétní Akci vlastním jménem na účet Pořadatele na základě komisionářské smlouvy. Provozovatel se zavazuje informovat Zákazníka na základě jeho žádosti o tom, jakým způsobem jsou Vstupenky na konkrétní Akci prodávány.

5.4.2.2.  Provozovatel není pořadatelem Akce a nemůže tedy nikterak ovlivnit konání či nekonání Akce, její program, obsah, kvalita a rozsah služeb nabízených na Akci a termín Akce.

5.4.2.3.  Pořadatel a Provozovatel si vyhrazují právo změny termínu konání, místa konání či programu Akce. Jakákoli změna bude bez zbytečného odkladu oznámena na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. Reklamace Zákazníka z důvodu jakékoli změny Akce bude Provozovatelem posouzena a Zákazník bude o stanovisku vyrozuměn ve lhůtě 30 dnů.

5.4.2.4.  Případné zrušení Akce bude bez zbytečného odkladu oznámeno na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích.

5.4.2.5.  O způsobu, jakým je možno v konkrétním případě uplatnit nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, budou Zákazníci informováni na kterémkoli Prodejním místě, na webových stránkách Provozovatele či na e-mailové adrese [email protected]. Pokud nebude stanoveno jinak, bude kupní cena Vstupenky vrácena Zákazníkovi na Prodejním místě, ve kterém byla zakoupena. V případě online prodeje prostřednictvím platební karty či bankovního převodu zajišťuje vrácení kupní ceny Vstupenky Provozovatel prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.

5.4.2.6.  Při uplatnění nároku na vrácení kupní ceny je Zákazník povinen vrátit Provozovateli zakoupenou Vstupenku. V případě nevrácení Vstupenky bude nárok Zákazníka posouzen jako neoprávněný.

5.4.2.7.  V případě reklamace z důvodů změny či zrušení Akce nemá Zákazník nárok na vrácení poštovného či jiných poplatků za doručení Vstupenky a poplatků za platbu kupní ceny Vstupenky.

 

  1.          Registrace zákazníka a ochrana osobních údajů

6.1.        Nezbytnou podmínkou využití služeb Provozovatele prostřednictvím webové stránky Provozovatele je předchozí registrace Zákazníka na této webové stránce. Za účelem registrace vyplní Zákazník v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě.

6.2.        Současně s potvrzením registrace Zákazník vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu a případně se zasíláním obchodních sdělení ze strany Provozovatele. Prohlášení Provozovatele o zpracování a ochraně osobních údajů je k dispozici zde – https://www.ticketlive.cz/cs/page/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju

 

  1. Závěrečná ustanovení

7.1.     Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se nevztahují na Zákazníky, kteří využívají služeb Provozovatele jako Podnikatelé. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.

7.2.     Případné spory mezi Zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli a Provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporu naleznete zde. Před kontaktováním České obchodní inspekce za účelem mimosoudního řešení sporů doporučujeme Zákazníkům nejprve kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese [email protected] za účelem smírného řešení sporu. V případě, že spor nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.

7.3.     Odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost informací o Akcích uveřejněných na stránkách Provozovatele nese Pořadatel příslušné Akce. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu Vstupenek, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

7.4.     Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

7.5.     Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění Podmínek Provozovatel bez zbytečného odkladu uveřejní na svých webových stránkách.

7.6.     V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek.

7.7.     Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2018.

 

PARTNEŘI

Generální partner

Mediální partner

Hlavní partneři

Partneři

Spolupracujeme