ZPĚT

Zaregistrujte autorskou kapelu, která může vyhrát velmi zajímavou cenu :)

Každá zastávka Létofestu nabízí registraci autorským kapelám v daném regionu. Nominovat můžete pro každý region zvlášť zde.

 

A) Soutěžící kapela 

1. Souhlasí s Podmínkami soutěže.
2. Prohlašuje, že se jedná o amatérskou skupinu.
3. Prohlašuje, že minimálně 2 členové kapely mají trvalé bydliště v Kraji, kde se daný festival koná.
4. Prohlašuje, že v případě vystoupení na festivalu Létofest bude hrát pouze autorskou (vlastní) tvorbu.
5. Souhlasí s veřejnou produkcí nahrávky vložené do soutěžní aplikace.
6. Všichni členové souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, obrazového či zvukového záznamu, na internetových stránkách www.letofest.cz , propagačních materiálech Organizátora a sdělovacích prostředcích, dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. Zavazuje se, že vystoupí na festivalu Létofest v níže daných dnech a časech dle pořadí hlasování. (viz bod B. 12.) pozn. nahrávky nahrávejte ve formátu mp3, s ostatními formáty jsou problémy, tak ať jim předejdeme.
B) Další ustanovení 
8. Registrace kapel do soutěže probíhá prostřednictvím soutěžní aplikace „Soutěž amatérských kapel“ na stránkách http://www.facebook.com/letofest (dále jen Facebookové stránky Léto Fest) od 1.4.2018 do 30.4.2018.
9. Hlasování probíhá prostřednictvím soutěžní aplikace „Soutěž amatérských kapel“ na facebookových stránkách Létofest od 1.5.2018 do:
Pardubice – 7.7.2018
 České Budějovice – 13.7.2018
Brno – 29.7.2018
Ostrava – 3.8.2018
Olomouc – 10.8.2018
Karlovy Vary – 17.8.2018
Plzeň – 24.8.2018
Liberec – 1.9.2018
10. Vyrozumění o umístění v soutěži obdrží prostřednictvím zprávy služby Facebook zaslané na profil, jehož prostřednictvím byla kapela do soutěže přihlášena, a zároveň emailem na emailovou adresu spojenou s facebookovým profilem, a to nejpozději do tří dnů od ukončení hlasování.
11. V případě, že se nepodaří s umístěnou kapelou výše uvedeným způsobem navázat kontakt (na zaslanou zprávu nebo email nebude reagováno do 24 hodin od zaslání zprávy), právo na umístění kapely v soutěži zaniká a Organizátor toto právo postoupí dalšímu v pořadí dle počtu získaných hlasů.
12. Na každém festivalu vystoupí dle umístění (nejvyššího počtu lajků) 7 kapel dle rozpisu: Pátek: 18:00 – 18:25 Sobota: 14:15 – 14:40 20:00 – 20:25 16:15 – 16:50 22:00 – 22:25 18:15 – 18:40 20:00 – 20:25
13. Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící (kapely), kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje v registračním formuláři, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v soutěži.
14. Každý účastník soutěže má možnost pomocí jednoduchého on-line nástroje pozvat své přátele na internetu, aby pro něj v soutěži hlasovali a pomohli mu tak získat hlavní výhru.
15. Výsledky budou zveřejněny na Facebookových stránkách Léto Fest po ukončení soutěže.
C) Online hlasování 
17. Hlasování probíhá prostřednictvím soutěžní aplikace „Soutěž amatérských kapel“ na Facebookových stránkách Léto Fest dle dat v bodě 9.
18. Hlasujícím je návštěvník Facebookové aplikace „Soutěž amatérských kapel“ na Facebookových stránkách Léto Fest, který soutěžící kapele udělí svůj hlas. Každý hlasující má možnost odeslat svůj hlas ve formě kliknutí na odkaz „Dát hlas“ u jedné či více soutěžících kapel s tím omezením, že jedné kapele může udělit hlas jen jednou denně.
D) Užití a ochrana osobních údajů 
19. Účastníci soutěže a hlasující, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v rámci registračního formuláře nebo prostřednictvím služby Facebook v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu (obec/město), telefonu a emailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry.
20. Soutěžící uděluje Pořadateli a Organizátorovi Soutěže výslovný a bezplatný souhlas s pořízením fotografického záznamu s jeho zveřejněním v elektronických mediích a to především na Facebookových stránkách a webových stránkách či jiného audiovizuálního záznamu.
21. Dále soutěžící výslovně a bezplatně souhlasí, aby byl jakýkoliv takový záznam užit Pořadatelem či Organizátorem v souvislosti s pořádáním dané Soutěže, při její propagaci, a též k dalším následným marketingovým aktivitám a prezentaci aktivit organizátora. Zároveň takto uděluje Soutěžící svůj bezplatný souhlas, aby Pořadatelem či Organizátorem soutěže byla veškerá výše udělená oprávnění zcela či částečně poskytnuta či postoupena na třetí osoby.
22. Účastí v soutěži (hlasováním v soutěži) souhlasí účastník (hlasující) se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze pořadatele/organizátora jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu.
23. Účastník (hlasující) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že k osobním údajům má právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
24. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel/Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, bezplatně jim uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. E) Všeobecná ustanovení
25. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.
26. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
27. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
28. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.
29. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
30. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
31. Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.
32. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry.
33. Soutěžní aplikace ani soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí.
34. Soutěž není spotřebitelskou ani jinou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

PARTNEŘI

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partner